(0) 0,00 

Skontaktuj się z nami: +48 91 311 96 04

Zaloguj się | Kontakt z nami

Regulamin sklepu

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3.    Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.wozkiwidloweczesci.pl/

1.4.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://www.wozkiwidloweczesci.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1.        Postanowienia ogólne

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.wozkiwidloweczesci.pl/

2.2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.    Sklep internetowy, działający pod https://www.wozkiwidloweczesci.pl/prowadzony jest przez IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57, określanego poniżej jako Administrator.

2.4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1.Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.4.2.Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

2.4.3.warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.4.4.zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.5.1.Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.5.2.Google Chrome w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą z włączoną obsługą plików cookies.

2.5.3.Mozilla Firefox w wersji 35 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.5.4.minimalnej rozdzielczości ekranu 480 x 720 pikseli.

2.6.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które ukończyły wiek 18 lat i są przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. Potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

2.8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.wozkiwidloweczesci.pl/oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1.        Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.    Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.4.1.podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.4.2.dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

3.4.3.dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Administratora.

3.4.4.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora

3.5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.6.1.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.6.2.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.6.3.niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.6.4.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57,

3.6.5.korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.6.6.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.wozkiwidloweczesci.pl/i dokonać wyboru produktu, który chce się zakupić, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.4.1.przedmiotu zamówienia,

4.4.2.jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.4.3.wybranej metody płatności,

4.4.4.wybranego sposobu dostawy,

4.4.5.czasu dostawy,

4.5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia [Numer zamówienia], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.7.

4.9.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1.        Dostawa

5.1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

5.2.1.przesyłką kurierską

5.2.2.poprzez odbiór osobisty w sklepie (3 sklepy Kołbaskowo/Szczecin, Chwaszczyno/Gdańsk, Olsztyn).

5.3.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.wozkiwidloweczesci.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 1.        Ceny i metody płatności

6.1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2.    Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

6.2.1.przelewem na numer konta bankowego 92 1240 3826 1111 0000 4398 1964,

6.2.2.za pośrednictwem systemu szybkich płatności TPAY.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

7.3.    Konsument może odstąpić od umowy informując IPZ „PW” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magazyn@ipz.com.pl.

7.4.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest wówczas za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim IPZ „PW” przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6.    W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował IPZ „PW” o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, z dopiskiem „Zwrot”.

7.7.    Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.8.    W przypadku odstąpienia od umowy IPZ „PW” niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez IPZ „PW”.

7.9.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez IPZ „PW” przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.10.    IPZ „PW” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.12.    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

7.12.1.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.12.2.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.12.3.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.12.4.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.12.5.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1.        Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.    IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres magazyn@ipz.com.pl. IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Termin ten nie obowiązuje w przypadku elektroniki, gdzie okres odpowiedzi na reklamację wynosi od 30 do 60 dni.

8.3.    IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57 nie jest producentem towarów, jednakże w odniesieniu do niektórych towarów pośredniczy w załatwieniu reklamacji jako kooperant producenta lub autoryzowany serwis. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Rękojmia za wady fizyczne towaru podlega całkowitemu wyłączeniu.

 1.        Gwarancja na wózki widłowe

9.1.    Sprzedawane przez IPZ ”PW” używane wózki widłowe podlegają gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej lub w warunkach sprzedaży.

9.2.    Gwarancja serwisu IPZ ”PW” dotyczy jedynie samego produktu. Odpowiedzialność sprzedawcy nie obejmuje innych bezpośrednich lub pośrednich strat takich jak straty związane z przestojem, najmem sprzętu zastępczego, i.t.p. ekstra wydatków bądź uszczerbku na reputacji.

9.3.    Okres gwarancji każdorazowo podany jest na ofercie cenowej. Jest to okres ważności pozostający w  związku z poprzednim warunkiem. Wyklucza się rękojmię za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.

9.4.    W przypadku roszczenia gwarancyjnego, użytkownik powinien przedstawić kompletny opis przyczyny i przebiegu problemu na piśmie przesyłając je na adres magazyn@ipz.com.pl. Na prośbę serwisu IPZ „PW” części wadliwe należy odesłać na koszt kupującego do IPZ „PW” w celu dalszego zbadania,  po czym w razie uznania reklamacji serwis IPZ „PW” dostarczy części zamienne zgodnie z powyższymi warunkami gwarancji.

9.5.    Gwarancja nie obejmuje:

9.5.1.usterek powstałych z powodu niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji oraz zniszczeń spowodowanych przeciążeniem lub pracą w warunkach szkodliwych; wad bądź defektów spowodowanych wypadkiem, uszkodzeniem mechanicznym wózka lub elementów wózka, klęską żywiołową lub innym przypadkiem siły wyższej; zniszczenia wywołanego naprawą lub modyfikacją nieautoryzowaną przez serwis IPZ „PW”,

9.5.2.uszkodzeń spowodowanych kolizją, chemikaliami i skorodowań, powstałych w wyniku zanieczyszczeń atmosferycznych bądź chemicznych,

9.5.3.części, które podlegają naprawie i które mogą być przywrócone do funkcjonalności w wyniku prostych regulacji,

9.5.4.kosztów eksploatacji spowodowanych zwykłym użytkowaniem lub mechanicznym i naturalnym zużyciem,

9.5.5.materiałów eksploatacyjnych, w tym:

9.5.5.1.olejów i filtrów: oleju hydraulicznego, oleju smarnego,  płynu do chłodnic, elektrolit, płynu hamulcowego, oleju silnikowego i filtra, filtra powietrza, filtra paliwa, filtra oleju hydraulicznego i innych zużywających się części wymagających wymiany podczas obsługi w czasie trwania gwarancji,

9.5.5.2.części elektrycznych: A: gniazdka i wtyczki, wiązek kablowych; B: rozdzielacza, cewki zapłonowej; C: bezpieczników; D: oświetlenia (łącznie z żarówkami); E: wszelkich przekaźników (rozruchowych, pośrednich i bezpieczeństwa), styczników; F: wszelkich przełączników (hamulce, kierowanie, cofanie, oświetlenie, biegu jałowego, nagrzewania); G: świecy nagrzewania wstępnego, świecy zapłonowej,

9.5.6.pozostałych części zużywalnych takich jak: opony, bateria rozruchowa, ładowarka i akcesoria, tarcze cierne sprzęgła, okładziny hamulcowe, pasek klinowy, dysze wtryskowe, uszczelnienia, pierścienie tłokowe, elementy szklane, nakrętki, śruby, podkładki, pierścienie dystansowe, łańcuchy masztu, widły oraz inne części zużywające się w sposób naturalny.

9.6.    Obowiązkami kupującego wynikającymi z udzielonej gwarancji są:

9.6.1.przeprowadzanie przeglądów codziennych /OP 1/ przez użytkownika /tj. między innymi: badanie poziomu olejów i płynów w wózku, utrzymywanie czystości zwłaszcza chłodnicy, baterii trakcyjnej kasowanie luzów w połączeniach wózka oraz pozostałe czynności wynikające z zapisów Instrukcji Użytkownika Wózka Widłowego,

9.6.2.warunkiem utrzymania gwarancji jest również wykonywanie przeglądów konserwacyjnych (co 3 miesiące) oraz przeglądów technicznych wg harmonogramu dostarczonego wraz z wózkiem, przez serwis IPZ ”PW” w Kołbaskowie na podstawie zlecenia przez użytkownika wózka widłowego. Jest to usługa płatna przez użytkownika. Serwis IPZ „PW” Sp. z o.o. w Kołbaskowie. W załączniku nr 1 cennik przeglądów gwarancyjnych.

 1.    Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1.Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, lub mailowo pod adres magazyn@ipz.com.pl.

10.4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5.Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Wysyłki i zwroty zakupu

PROCEDURA ZWROTU

11.1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

11.3.Konsument może odstąpić od umowy informując IPZ „PW” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magazyn@ipz.com.pl.

11.4.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.5.W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest wówczas za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim IPZ „PW” przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11.6.W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował IPZ „PW” o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, z dopiskiem „Zwrot”.

11.7.Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.8.W przypadku odstąpienia od umowy IPZ „PW” niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez IPZ „PW”.

11.9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez IPZ „PW” przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11.10. IPZ „PW” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

11.12.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

11.12.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

11.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

11.12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.12.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1.    Postanowienia końcowe

12.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

12.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1.    Polityka prywatności serwisu https://www.wozkiwidloweczesci.pl/

13.1.Informacje ogólne:

13.1.1.   Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupów online i rejestracji konta klienta poprzez Serwis.

13.1.2.   Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest IPZ ”PW” Sp. z o.o., siedziba: Kołbaskowo 99, 72–001 Kołbaskowo, NIP: 852-000-12-57

13.1.3.   W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

13.1.4.   Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

13.1.5.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

13.1.5.1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

13.1.5.2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

13.1.5.3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

13.1.6.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

13.1.7.   Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

13.1.8.   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13.1.9.   W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.wozkiwidloweczesci.pl/ Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13.1.10. Użytkownik dokonując rejestracji Wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Inicjatywa Północno-Zachodnia „PW” Sp. z o.o. 72-001 Kołbaskowo 99, w celach związanych z realizacją zgłoszenia lub usługi, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej, lub realizacją zamówienia złożonego w sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji usługi, zamówienia lub zgłoszenia. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia

13.1.11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

© 2022 IPZ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin